SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Analiza Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH prijedloga Izmjena statuta Rudnika uglja u Federaciji BiH iz sastava Koncerna, datih saglasnosti na prijem radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme i aktuelnog stanja u Rudnicima uglja iz sastava koncerna

Broj: 77-07/20

Sarajevo, 09. juli 2020. godine

 

VLADA FEDERACIJE BiH

n/r g-din Fadil NOVALIĆ, premijer

 

MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE FBiH

n/r g-din Nermin DŽINDIĆ, ministar

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D.-SARAJEVO

n/r g-din Admir ANDELIJA, generalni direktor

 

Predmet :

Analiza Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH prijedloga Izmjena statuta Rudnika uglja u Federaciji BiH iz sastava Koncerna, datih saglasnosti na prijem radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme i aktuelnog stanja u Rudnicima uglja iz sastava koncerna

 

 

Poštovani,

Prijedlogom novih statuta Rudnika uglja u Federaciji BiH iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo vidljivo je da se iz naziva rudnika briše logo JP „Elektroprivreda BiH“.

Razlozi iz kojih se navedena izmjena vrši nakon 10 (deset) godina od osnivanja Koncerna su poražavajući i ponižavajući. Nadamo se da će novi model upravljanja rudnicima uglja u Federaciji BiH a koji predviđaju novi statuti rudnika uglja ponuditi efikasnije i operativnije upravljanje nada poučeni iskustvima iz predhonih 10 (deset) godina svjesni smo  činjenice da su nadanja neralna.

Postavlja se pitanje šta je Koncern sa novim statutima rudnika, po stavu Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH potpuna i brutalna suprotnost od najavljenog zajedničog preduzeća pod nazivom Termoelektrane i rudnici.

Nakon svega viđenog u proteklih par mjeseci nadamo se da se Rudnicima uglja u Federaciji BiH i rudarima neće početi govoriti kako se ugalj iz federalnih rudnika počeo kopati nakon izgradnje termoelektrana u Kaknju i Tuzli. Ni u kom slučaju ne treba praviti paralelizam između RMU „Banovići“ u Banovićima i rudnika iz sastava Koncerna jer bi svi zajedno u tom slučaju otvorili niz teških pitanja.

 

Poštovani !

Pokušavamo ješ jednom dobronamjerno ukazati da je radi stanja na terenu i svih pristnih tenzija, pod hitno potrebno definisati kratkoročne i dugoročne projekcije vremenskih intervala u kojima se planira izvođenje rudarskih radova u svim rudarskim objektima u Federaciji BiH.

Pod hitno je potrebno obezbjediti uslove za sadržajno i efikasno prestruktuiranje RMU „Zenica“ u Zenci i RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj te depolitizirati RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku.

Vrijeme je konačno u potpunosti razriješiti sve nejasnoće i dileme oko zamjenskog kapaciteta za PK „Dimnjače“ u Rudniku uglja „Gračanica“ G.Vakuf-Uskoplje te novog odlagališnog polja u rejonu „Čajići“ za Krekin rudarski odjekat PK Dubrave.

Potpuno jasno definisati status rudarskog objekta sa podzemnom eksplatacijom uglja u Krekinom rudniku „Mramor“.

Upravni odbor je po pitanju stanja u RMU „Breza“u Brezi predstavio zvanični stav generalnom direktoru JP „Elektroprivreda BiH“ gospodinu Admiru Andeliji.

Prijeka potreba je uraditi sve što je potrebno da bi se pravovremeno obezbjedili uslovi da trenutno stanje u RMU „Kakanj“ u Kaknju ima dugoročni kontinuitet.

Iskazuje se potreba da se u atmosferi uzajamnog uvažavanja između JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i rudnika iz satava Koncerna analizira data saglasnost za prijem radnika sa Ugovorom o radu  na određeno vrijeme te se nakon navedenog usvoje konačne odluke po spornim dijelovima trenutno angažovane radne snage sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme.

 

Na kraju još jednom podvlačimo da je reakcija dobromanjerna te se nadamo sa svi zajedno nećemo sami sebi kreirati izazove za koje nećemo imati rješenja.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                                                       Upravni odbor

                                                                                                         Predsjednik

                                                                                                         Sinan Husić

Dostaviti:

  • naslovu
  • g-din Senad Sarajlić,pomoćnik Generalnog direktor JP EPBiH za zavisna i vezana društva
  • Direktorima ZD Rudnici uglja
  • Članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH
  • a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1