SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Zahtjev za realizaciju zaključaka sa zajedničkog sastanka održanog 23.septembra 2019 godine u Sarajevu

Broj: 155-10/19

Sarajevo, 04. oktobar 2019. godine

 

MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE FEDERACIJE BiH

n/r  gosp.Nermin Džindić – ministar

 

JP  „ELEKTROPRIVREDA BiH“D.D-SARAJEVO

n/r ID za proizvodnju gosp. Senad Sarajlić

 

Predmet :

Zahtjev za realizaciju zaključaka sa zajedničkog sastanka održanog

23.septembra 2019 godine u Sarajevu

Poštovani,

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH pozdravlja odluku Vlade Federacije BiH od 03.oktobera 2019 godine po kojoj se na osnovu zahtjeva RMU „Banovići“ u Banovićima navedenom rudnika dala saglasnost za nastavak radnog angažmana 141 (stotinu četrdeset i jednog) radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme u cilju obezbjeđivanja potrebnog broja radnika u proizvodnom procesu.

Navedeno sigurno ima pozitivan uticaj i na sigurnost na radu. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo odmah u cilju očuvanja mogućnosti funkcionisanja proizvodnog procesa u skladu sa zaključkom sa zajedničkog sastanka u Zgradi Vlade Federacije BiH koji je održan 23.septembra 2019 godine Vladi Federacije BiH dostavi zahtjev za izdavanje saglasnosti za nastavak radnog angažmana radnika sa Ugovorom o radu na određeno vrijeme iz svih rudnika uglja iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo koji su angažovani u proizvodnom procesu uključujući i prethodno datu saglasnost od strane JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo za prijem 67(šezdeset i sadam) radnika u proizvodni proces u RMU „Kakanj“ u Kaknju.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtjeva da Vlada Federacije BiH na zahtjev JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo odgovori na identičan način na koji je odgovorila zahtjevu RMU „Banovići“ u Banovićima jer bi pozitivan odgovor i u rudnicima iz sastava Koncerna imao pozitivan uticaj na sigurnost na radu te obezbjedio minimalno potreban broj izvršioca radnih zadataka u proizvodnom procesu.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH se nada da će rudnici uglja iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i Vlada Federacije BiH iznaći kvalitetno rješenje po pitanju par prisutnih slučajeva u dva rudnika uglja gdje se po informacijama iz rudnika radi o djeci poginulih pripadnika Armije RBiH i u jednom slučaju gdje se u skladu sa članom 17.stav 1. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH radi o članu uže porodice radnika koji je poginuo na radnom mjestu.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1