SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u vezi sa prijedlogom Programa o prestrukturiranju elektro-energetskog sektora u Federaciji BiH koji je usvojen od strane Vlade Federacije BiH na 188. sjednici održanoj 22.08.2019 godine te proslijeđen Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i davanja saglasnosti

Broj: 156-10/19

Sarajevo, 07. oktobar 2019. godine

 

PARLAMENT FEDERACIJE BiH

PREDSTAVNIČKI DOM

n/r g-din Mirsad ZAIMOVIĆ, predsjedavajući

 

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

predsjednici klubova političkih stranaka

n/r g-din Asim SARAJLIĆ

n/r g-din Damir MAŠIĆ

n/r g-din Mladen BOŠKOVIĆ

n/r g-đa Alma KRATINA

n/r g-đa Azra HADŽIĆ-BEČIRSPAHIĆ

n/r g-đa Sabina ĆUDIĆ

n/r g-đa Elzina PIRIĆ

n/r g-din Boro KRIŠTO

n/r g-din Eldin VRAĆE

n/r g-din Irfan DURIĆ

 

Predmet :

Stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u vezi sa prijedlogom Programa o prestrukturiranju elektro-energetskog sektora u Federaciji BiH koji je usvojen od strane Vlade Federacije BiH na 188. sjednici održanoj 22.08.2019 godine te proslijeđen Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja i davanja saglasnosti

                 Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je stava da je Program prestruktuiranja elektro-energetskog sektora trebao po svaku cijenu aktivirati rad Ekonomsko-socijalnog vijeća Federacije BiH te činiti jedno od prioritetnih tema socijalnog dijaloga kroz Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH.

Navedeni stav Upravni odbor predstavlja jer se u određenim dijelovima Programa o prestruktuiranju elektro-energetskog sektora u Federaciji BiH govori o smanjivanju broja radnika u oblasti rudarstva.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je stava da je u toku izrade Programa o prestruktuiranja elektro-energetskog sektora bilo potrebno kroz socijalni dijalog pravovremeno definisati način i metod na osnovu kojeg je realno moguće smanjiti broj zaposlenih u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

Kroz Program o prestruktuiranju elektro-energetskog sektora se u par navrata navodi: „nastaviti proces modernizacije rudnika“. Postavlja se pitanje ko nastavlja modernizaciju rudnika ?

Navedeno pitanje se postavlja radi toga što se u poslednje vrijeme iz JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo puno puta moglo čuti sljedeće: „JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo nema više daha pratiti potrebe rudnika“.

U određenom dijelu Programa o prestruktuiranju elektro-energetskog sektora u Federaciji BiH se navodi „paralelno JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo će ažurirati i donijeti pojedinačne planove modernizacije i prestruktuiranja za svaki rudnik i nadzirati realizaciju tih planova“.

Ako se analiziraju rezultati realizacije planiranih investicionih projekata u rudnicima iz sastava Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo od početka 2016 godine do kraja avgusta 2019 godine može se kazati da nadzor nad realizacijom plana modernizacije rudnika nije bio na zadovoljavajućem nivou.

U određenom dijelu Programa o prestruktuiranja elektro-energetskog sektora se navodi sljedeće: „Stvaranje pretpostavki za smanjene cijene uglja koje se koristi za proizvodnju električne energije, kako bi proizvedena električna energija iz uglja bila konkurentna na domaćem i ino tržištu, te težiti jednom proizvodu izraženom kroz jedinstvenu cijenu i to cijenu KWh “.

Trenutna cijena uglja koji se koristi za proizvodnju električne energije ne pokriva ni troškove proizvodnje uglja, te je istu potrebno korigovati u cilju postizanja određenog nivoa održivosti rudnika uz kvalitetan plan restruktuiranja rudnika.

Smanjenje broja zaposlenih u rudnicima je moguće planirati na identičan način na koji se to planira u drugim dijelovima Javnog sektora, prirodni odliv radne snage iz administrativnih dijelova rudnika (penzionisanje), podsticajnim otpremninama za zaposlene sa izmjenjenom radnom sposobnošću (invalidi rada II kategorije) a prekvalifikacijom i dokvalifikacijom određene strukture u rudnicima učiniti produktivnijom radnom snagom.

Stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH po pitanju evenutalnog mogućeg smanjenja cijene uglja u određenom vremenskom periodu ispred nas u cilju konkurentnosti električne energije na domaćem i ino tržištu zahtjeva efikasnije i pravovremenije investicije u pouzdanu opremu za izvođenje rudarskih radova, kvalitetnije upravljanje rudnicima kako od strane upravljačkih struktura u rudnicima tako i od strane 100% vlasnika rudnika iz sastava Koncerna iz JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo a na kraju svega se isključuje mogućnost težnje prema jednom proizvodu, izraženom kroz jedinstvenu cijenu i to cijenu KWh, težnju treba predefinisati u obavezu u cilju pouzdanog funkcionisanja svih dijelova elektro-energetskog sektora u Federaciji BiH.

Radi svega navedenog Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH još jednom ponavlja stav da je Program o prestruktuiranju elektro-energetskog sektora u Federaciji BiH trebao biti predmet šire analize uključujući i analizu istog kroz Ekonomsko-socijalno vijeće Federacije BiH.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

Upravni odbor

Predsjednik

SINAN HUSIĆ

Dostaviti :

-Naslovu

-Ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi Federacije BiH g-din Nermin Džindić

-a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1