SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA UPRAVNOG ODBORA SSRRFBiH

-P r i j e d l o g-

Na osnovu člana 18. stav 1. alineja 27. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, na sjednici održanoj _______2017. godine, d o n o s i

 

P R O G R A M    R A D A

UPRAVNOG ODBORA SSRRFBiH ZA 2017. GODINU

 

Način na koji se pristupilo pripremanju i održavanju Izborne skupštine, kao i način na koji je održana, te izborni rezultati na Izbornoj skupštini Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, održanoj 29. decembra 2016. godine, su u potpunosti potvrdili da u SSRRFBiH i njegovim članicama postoji jedinstvo i opredjeljenje za zajedničko djelovanje i nastupanje u ostvarivanju zajedničkih interesa svih zaposlenih u rudnicima Federacije BiH.

Upravni odbor SSRRFBiH će svoje djelovanje u 2017. godini zasnivati na sljedećem:

 1. Sjednice Upravnog odbora SSRRFBiH će se održavati u skladu sa Statutom SSRRFBiH, tj. najmanje jednom mjesečno.

 

 1. Izvode iz zapisnika sa sjednica Upravnog odbora će se svaki put nakon održane sjednice  putem oglasnih ploča predstavljati članicama i članovima SSRRFBiH, kao i putem web stranice SSRRFBiH.

 

 1. Upravni odbora SSRRFBiH ne može ignorisati da je uplata poreza i doprinosa na isplaćene lične dohodke u rudnicima uglja u FBiH sa važećim zakonskim odredbama obaveza, ali isto tako članovi i članice SSRRFBiH ni kojem slučaju putem javnih nastupa, pregovaračkog procesa, pa i na svaki drugi način ne smiju prihvatati mogućnost umanjenja ličnih primanja u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

 

 1. Predsjedništvo, članovi Predsjedništva, članovi Upravnog odbora u određenom vremenu i po određenom pitanju mogu biti predlagači određenih odluka, ali će se usvajanje takvih odluka vršiti u skladu sa statutom SSRRFBiH i voljom većine članova Upravnog odbora, što je i u protekolom periodu bila  praksa.

 

 1.  Najkasnije do kraja februara 2017. godine održati radni sastanak  članova Predsjedništva Upravnog odbora SSRRFBiH i predstavnika JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

 

 1. Tačku 5. tretirati kao nastavak dosadašnje prakse, s tim da se na navednom sastanku od predstavnika „Elektorprivreda BiH“ d.d. Sarajevo traži predstavljanje plana aktivnosti za rudnike koji djeluju u sastavu Koncerna za 2017. godinu, sa posebnim osvrtom na realizaciju investicione faze za 2016-2018. godinu.

 

 1. Početkom marta 2017. godine imenovati radnu grupu za pregovore za Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH. Navedena grupa će do kraja maja 2017. godine, članovima Upravnog odbora SSRRFBiH predstaviti prijedlog Kolektivnog ugovora koja će biti osnov Pregovaračkom timu za pregovore koji se očekuju u julu i augustu 2017. godine.

 

 1. Povodom 1. maja – Međunarodnog praznika rada učestvovati u aktivnostima koje organizuju Savez samostalnih sindikata BiH i njegove članice.

 

 1. Do aprila 2017. godine pratiti i analizirati aktuleno stanje u rudnicima, dinamiku realizcije investicione faze, kao i odnos vlasti i poslodavaca prema rudnicima, te radnicima i radnicama zaposlenih u rudnicima Federacije BiH. Ukoliko članice ne budu zadovoljne stanjem u rudnicima i ukoliko se pokaže potreba za tim, SSRRFBiH i njegove članice će organizovati individualne aktivnosti (štrajk, protest, obustave rada). Naravno, takvu odluku će usvojiti članovi Upravnog odbora SSRRFBiH, te 1. maja 2017. godine, pokazati jedinstvo i solidarnost okupljanjem članova  i članica SSRRFBiH u što većem broju.

 

 1. Tokom 2017. godine kao članica SSSBiH imati ulogu konstruktivne članice na sjednicama organa SSSBiH, ali svakako ne po svaku cijenu, tj. na štetu SSRRFBiH i njegovih članica i članova.

 

 1. Za članove Upravnog odbora SSRRFBiH održati dva edukativna seminara uz pomoć i saradnju stručnih službi Saveza samostalnih sindikata BiH i to na teritoriji Federacije BiH.

 

 1. Prilikom održavanja radnih sastanaka, kao i medija koristiti svaku priliku i ukazati da Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH pruža punu podršku i insistira na izgradnji zamjenskih kapaciteta u termoelektranama Tuzla i Kakanj, a u cilju očuvanja radnih mjesta u rudnicima na podrčju Federacije BiH. Ali, isto tako ne treba osporavati stavove onih koji zagovaraju izgradnju termoelektrane u Banovićima.

 

 1. Treba naglasiti da pregovarački proces planiran za juli i august 2017. godine, a u vezi sa potpisivanjem Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH će biti mnogo zahtjevniji i teži u odnosu na pregovrački proces iz 2016. godine. Međutim, bez obzira na to krajnji cilj Upravnog odbora SSRRFBiH mora i treba biti definisanje prava zaposlenih u rudnicima FBiH na što kvalitetniji, povoljniji, precizniji i jasniji način.

 

 1. Tokom 2017. godine, od uprava rudnika tražiti i insisitirati na dosljednoj primjeni aktuelnog Kolektivnog ugovora i ne dozvoliti da se kroz pravilnike o radu degradiraju i umanje prava definisana Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH potpisanog u septembru 2016. godine.

 

 1. Radničke sportske igre pod nazivom „Rudarijada 2017.„ održati u septembru 2017. godine. Igre pokušati organizovati na što bolji i kvalitetniji način, kao što je to bilo i 2016. godine.

 

 1. Sa članovima Upravnog odbora vršiti periodične obilaske proizvodnih radilišta što se tokom prethodnog mandata pokazalo kao jako dobra praksa, te ostvilo pozitivan utjecaj na odnos uposlenih u neposrednoj proizvodnji, kako prema rukovodstvu SSRRFBiH tako i prema Samostalnom sindikatu radnika rudnika FBiH.

 

 1. Kao i svake godine, tako i tokom 2017. godine na tradicionalan način organizovati i obilježiti 21. decembar – Dan rudara u FBiH.

 

Poštovane kolege,

Prije svega, želim istaći da u naredni mandatni period ulazim potpuno rasterećen. Legitimnost mog izbora je neupitan. Ponosan sam na podršku koju su mi pružile članice SSRRFBiH. Podrška koja mi je pružena je obavezujuća za mene, ali sam isto tako siguran da je ona proizvod mog odnosa prema sindikalnim organizacijama, predsjednicima, radnicima i obavezama koje sam kao predsjednik SSRRFBiH imao u  prethodnom mandatnom periodu.

Obaveza i želja da radim u interesu Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i njegovih članica i članova je jaka i snažna. Možete biti sigurni da ću zajedno sa vama biti spreman na sve aktivnosti oko kojih se usaglasimo, ali isto tako sam  siguran da svi zajedno želimo sigurna radna mjesta, sigurnost na radu i humanije i bolje uslove rada kao i kvalitetniji životni standard zaposlenih u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

U prilogu vam dostavljam prijedlog strategije djelovanja Upravnog odbora SSRRFBiH za svaki rudnik iz sastava koncerna  JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo

 

S poštovanjem,

 

 

PREDSJEDNIK

Sinan Husić

 

 

 

 

Broj: __________

Sarajevo, _______2017. godine

 

Dostavljeno:

 • članovima Upravnog odbora SSRRFBiH
 • Rešadu Omerhodžić, predsjednik Skupštine SSRRFBiH
 • A/a

 

 

 

Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli 

 

 • S obzirom da su u decembru 2016. godine sprovedni izbori u Sindikalnoj organizaciji Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli, kolegama treba pružiti podršku i na najbolji mogući način pomoći kako bi se stanje u toj sindikalnoj organizaciji potpuno stabilizovalo.

 

 • Treba prihvatiti činjenicu da za rudnike „Kreke“ Mramor, Dubrave i Šikulje u prethodnom periodu nije bilo adekvatnog investicionog ciklusa ili se investiralo u projekte koji nisu imali bitniji utjecaj na sigurnije i humanije uslove rada.

 

 • Upravni odbor SSRRFBiH će pružiti podršku kolegama iz Sindikalne organizacije Rudnici uglja „Kreka“ u Tuzli prilikom zahtjeva za dinamičnijom realizacijom predviđene investicione faze u navedenom rudniku za vremenski period 2016-2018. godina.

 

 • Sindikat u narednom periodu ne treba i ne smije podržati priču oko eventualno mogućih podjela na „nezavisne“ rudnike unutar Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli.

 

 • Zahtjevati što kvalitetniju i bolju organizaciju unutar svih dijelova Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli, jer će se samo na taj način cjelina ojačati, a nikako destabilizirati.

 

 • Prilikom nabavke širokog čela za rudnik „Mramor“ u Mramoru, bi se trebali i morali stvoriti humaniji i bolji uslovi za zaposlene u podzemnoj eksploataciji u rudniku „Kreka“ u Tuzli.

 

 • Ukoliko se ne ostvari dobar i adekvatan proizvodni rezultat u Rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli, to podrazumjeva da nema ni adekvatnog proizvodnog rezultata u termoelektrani Tuzla.

 

RMU „Kakanj“ u Kaknju

 

 • Evidentno je da se u Kaknju ponovo u ogromnoj većini puno toga ujedinilo oko rudnika. Svečana akademija organizovana povodom obilježavanja Dana rudara – 21.decembra 2016. godine u Kaknju je pokazala da postoji jasno definisan plan kako do zavidnih proizvodnih rezultata ali isto tako i do boljih rezultata poslovanja.

 

 • Nema pokazatelja niti je ikako vidljivo da se prilikom gradnje uspješnog rudnika u „Kaknju“ želi narušiti interes bilo kojeg rudnika uglja u Federaciji BiH.

 

 • Upravni odbor SSRRFBiH će pružiti podršku projektu i projektima koji će RMU „Kakanj“ u Kaknju učiniti organizovanim i finansijski stabilnim rudnikom. Djelovanje Upravnog odbora SSRRFBiH u RMU „Kakanj“ u Kaknju uskladiti sa stavovima i potrebama Rudničkog odbora Sindikalne organizacije RMU „Kakanj“ u Kaknju.

 

RMU „Zenica“ u Zenici

 

 • Analizirajući sva dešavanja u navedenom rudniku može se reći da je stanje jako složeno i teško, pa čak i zabrinjavajuće. Nabavka novog širokog čela za jamu „Raspotočje“ je neupitna. Kolege iz Upravnog odbora SSRRFBiH trebaju pružiti podršku i pomoć Sindikalnom odboru sindikalne organizacije RMU “Zenica“ u Zenici.

 

 • Nedostatak autoritativnog upravljanja rudnikom može u narednom periodu biti ozbiljan problem. Pored nabavke novog širokog čela za jamu „Raspotočje“ neophodno će biti humanizirati rad u „Staroj jami“ a to je bez nabavke novog širokog čela teško. PK„Moščanica“ je neupitna potreba i bez realizacije tog projekta će biti jako teško prevazići trenutno stanje.

 

 • Jama u „Stranjanima“ je sigurno objekat sa najtežim uslovima rada u Bosni i Hercegovini. U navedenom objektu je neophodno što prije izvršiti humanizaciju rada u realno mogućim okvirima.

 

RMU „Breza“ u Brezi

 

 • U narednom periodu treba nastaviti razvijati socijalni dijalog sa upravljačkom strukturom u navedenom rudniku. Jako bitno je održati autoritativan nivo socijalnog dijaloga radi kolega iz Sindikalne organizacije RMU „Breza“ u Brezi.

 

 • Neovisna struktura će reći da su predviđene najniže toplotne vrijednosti uglja koji se isporučuje JP “Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo za RMU „Breza“ u Brezi „postavljene“ nešto više od realno mogućeg.

 

 • Upravni odbor SSRRFBiH treba u određenom vremenskom periodu pružiti podršku Upravi rudnika u pokušaju definisanja „pravednije toplotne skale“.

 

 • Humanizaciju rada u jami „Sretno“ je moguće izvršiti nabavkom novog čela i Upravni odbor SSRRFBiH treba pružiti podršku Upravi rudnika za realizaciji tog projekta.

 

RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku

 

 • Kao prvo Radnički sindikat RMU „Đurđevik“ treba spasiti od napada koji su prisutni sa svih strana, jer ga brutalno napadaju mnogi pa čak i oni koji su u određenom vremenskom roku svoj lični afirmitet gradili putem tog sindikata. Napadi se dešavaju jer se ne ispunjavaju želje određenih pojedinaca sa društveno političke scene i upavljačkih struktura, ali i nerelane želje određenog broja zaposlenih u RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku.

 

 • Ukoliko kolege iz navedenog rudnika ne budu imali podršku i pomoć kolega iz Upravnog odbora, kolege iz RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku će teško izdržati aktuelne pritiske, što može dovesti i do gašenja sindikalne organizacije.

 

 • Rezultati poslovanja u rudniku su ohrabrujući, ali zabrinjavajuća je činjenica da u RMU „Đurđevik“ u Đurđeviku gotovo i da nema investicionog procesa. Od Uprave rudnika insistirati i zahtjevati ozbiljniji i odgovorniji proces kada je u pitanju investiciona faza.

 

RMU „Abid Lolić“ – Bila

 

 • Eksplozija metana tokom 2016. godine je ovaj rudnik dovela u jako složeno i teško stanje.

 

 • Upravni odbor SSRRFBiH treba nastaviti u pružanju podrške kolegama iz Sindikalne organizacije RMU „Abid Lolić“ – Bila. Takođe, ne dozvoliti da se određene grupacije radnika zloupotrebljavaju od strane određenih lokalih moćnika koji radi ličnog interesa u određenim etapama znaju proizvoditi „haotično stanje“ u rudniku.

 

 • Potpuna stabilizacija stanja u rudniku u Biloj mora biti prioritet, bez obzira sto je navedeno iz dosadašnjih iskustava bio stav koji se nije dopadao određenim grupacijama.

 

Rudnik uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf- Uskoplje

 

 • Upravni odbor SSRRFBiH treba nastaviti pružati podršku projektima uprave navedenog rudnika čija će realizacija obezbjediti otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK „Dimnjače“.

 

 • Priča oko bugojansko-neogenskog bazena, prava na istraživanje navedenog bazena i pravo na eksploataciju uglja iz navedenog bazena još uvijek nije do kraja završena.

 

 • Puno toga još treba uraditi kako bi se sa sigurnošću moglo reći da je kontinuitet Rudnika uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje neupitan.

 

 • Kada god to bude potrebno kolegama iz Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf – Uskoplje pružiti podršku u aktivnostima, a koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK “Dimnjače“, ali i zaštitu dostignutog nivoa ličnih primanja u nevedenom rudniku.

 

RMU „Banovići“ u Banovićima

 

 • Za RMU „Banovići“ u Banovićima nemam prijedlog strategije i program djelovanja te predlažem da izradu istog sačini Predsjedništvo i Upravni odbor SSRRFBiH.

 

 • Zajednička potreba je prijem radnika u neposrednu proizvodnju i navedeno treba konstantno predstavljati.

 

S postovanjem,

 

 

PREDSJEDNIK

Sinan Husić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1