SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

ODLUKE SA IZBORNE SKUPŠTINE SSRRFBiH

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

– Izborna skupština –

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

 

                                     O D L U K U

o razrješenju predsjednika Osnivačke skupštine

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Član 1.

U skladu sa ovom odlukom Rešad Omerhodžić, razrješava se dužnosti predsjednika Osnivačke skupštine Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz mandatnog perioda 2013-2017. godine.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 172-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine       

                                   

PREDSJEDAVAJUĆI

 SKUPŠTINE          

Rešad Omerhodžić

 

Dostavljeno:

 • Ministarstvo pravde FBiH
 • A/a

————————————————————————————————————————

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

– Izborna skupština –

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

                                     O D L U K U

o razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Član 1.

U skladu sa ovom odlukom Sinan Husić, razrješava se dužnosti predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 2.

U skladus sa ovom odlukom Nezir Begić, razrješava se dužnosti zamjenika predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 173-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine   

                                           

PREDSJEDAVAJUĆI                                                           

SKUPŠTINE  

Rešad Omerhodžić

 

Dostavljeno:

 • Ministarstvo pravde FBiH
 • A/a

————————————————————————————————————————


SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

– Izborna skupština –

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine FBiH“, broj: 45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

                              O D L U K U

o razrješenju članova Upravnog odbora

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Član 1.

U skladu sa ovom odlukom razrješavaju se članovi Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH iz prethodnog mandantog perioda i to:

 1. Mehić Fikret
 2. Zulić Sadik
 3. Husić Sinan
 4. Tokić Zuhdija
 5. Brašnjić Damir
 6. Sarajlić Bahrudin
 7. Smajić Senad
 8. Šehić Džemal
 9. Begić Nezir
 10. Čaluk Enver
 11. Lihović Huso
 1. Topalović Ferid
 2. Šabanović Arif
 3. Selimović Admir
 4. Oruč Mehmed
 5. Vardo Nijaz
 6. Spahijaj Izudin
 7. Huremović Nihad
 8. Nuhić Suad
 9. Muhić Said
 10. Husić Dževad

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 174-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE

Rešad Omerhodžić                                                                                                 

Dostavljeno:  

 • Ministarstvo pravde FBiH

A/a

———————————————————————————————————————–     

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

   – Izborna skupština –

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH („Službene novine“, broj:45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

                                 O D L U K U

o razrješenju članova Nadzornog odbora

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Član 1.

U skladu sa ovom odlukom razrješavaju se članovi Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz mandatnog perioda 2013-2017. godine, i to:

 1. Jurić Viktor
 2. Spahić Emir
 3. Ahmetspahić Besima
 4. Šalja Džemo
 5. Zolota Akif

 

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 175-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine         

   

PREDSJEDAVAJUĆI 

SKUPŠTINE

 Rešad Omerhodžić

Dostavljeno:

 • Ministarstvo pravde FBiH
 • A/a

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

     -Izborna skupština –

 

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH („Službene novine“ broj: 45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

                         O D L U K U

o razrješenju članova Statutarne komisije

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Član 1.

U skladu sa ovom odlukom razrješavaju se članovi Statutarne komisije Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz mandatnog perioda 2013-2017. godine, i to:

 1. Huremović Nihad
 2. Kišić Bersem
 3. Spahijaj Izudin
 4. Berbić Senad
 5. Tihak Fahrija

 

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 176-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine      

 

PREDSJEDAVAJUĆI

 SKUPŠTINE                                                 

Rešad Omerhodžić

 

Dostavljeno:

 • Ministarstvo pravde FBiH
 • A/a

 


 

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

             – Izborna skupština –

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH („Službene novine“ broj: 45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

                                   O D L U K U

o izboru, odnosno imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

 

Član 1.

Ovom odlukom za predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH imenuje se Sinan Husić sa adresom stanovanja Dobošnica bb – Lukavac, JMB 0601968182726, broj lične karte 100M0406J.

 

Član 2.

Imenovani iz stava 1. ovog člana ovlašten je da zastupa i predstavlja Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH u skladu sa Statutom Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

 

Član 3.

Ovom odlukom za zamjenika predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH imenuje se Enver Čaluk sa adresom stanovanja Alije Izetbegovića – Kakanj, JMB 1310957192176, broj lične karte 430T03T06.

 

Član 4.

Mandat lica iz člana 1. i 3. ove odluke je 4 (četiri) godine, i to za mandatni period 2017-2021. godine, uz mogućnost reizbora.

 

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 178-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine                                                       

      

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE   

Rešad Omerhodžić

Dostavljeno:

 • Ministarstvo pravde FBiH
 • A/a

 ———————————————————————————————————————–

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

               – Izborna skupština –

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH („Službene novine“ broj:45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

 

                          O D L U K U

o imenovanju predsjednika Skupštine

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Član 1.

            Ovom odlukom za predsjednika Skupštine Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH  imenuje se Rešad Omerhodžić sa adresom stanovanja Izbod bb – Breza.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 177-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE                                                                                                                                    Rešad Omerhodžić

 

Dostavljeno:

 • Ministarstvo pravde FBiH
 • A/a

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

             – Izborna skupština –

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH („Službene novine“ broj:45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

 

                                     O D L U K U

o izboru, odnosno imenovanju članova Nadzornog odbora

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

 

Član 1.

Shodno Odluci o broju, kriterijima i načinu izbora članova Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH broj: 131-10/16 od 24. oktobra 2016. godine, Statutarna komisija Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH broji ukupno 5 (pet) članova.

U smislu stava 1. ovog člana, za članove Nadzornog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH imenuju se sljedeći članovi:

 1. Spahić Emir, Sindikalna organizacija Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ – Kakanj
 2. Hećimović Nezir, Samostalni sindikat Radnika rudnika mrkog uglja „Zenica“ – Zenica
 3. Telalović Jasmin, Sindikalna organizacija Rudnika mrkog uglja u Brezi – Breza
 4. Šehić Sead, Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Kreka“ – Tuzla
 5. Purić Mirza, Sindikalna organizacija radnika Rudnika mrkog uglja „Abid – Lolić“ – Bila

Član 2.

Mandat lica iz člana 1. ove odluke je 4 (četiri) godine od dana imenovanja, uz mogućnost reizbora.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 180-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine

 

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE

 Rešad Omerhodžić                                                           

Dostavljeno:

 • Ministarstvo pravde FBiH
 • A/a

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

             – Izborna skupština –

 

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 3. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije BiH („Službene novine“ broj:45/02) i člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, Izborna skupština Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, održana 29. decembra 2016. godine, d o n o s i

 

                                   O D L U K U

o izboru, odnosno imenovanju članova Statutarne komisije

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Član 1.

Shodno Odluci o broju, kriterijima i načinu izbora članova Statutarne komisije Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH broj: 132-10/16 od 24. oktobra 2016. godine, Statutarna komisija Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH broji ukupno 5 (pet) članova.

U smislu stava 1. ovog člana, za članove Statutarne komisije Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH za mandatni period 2017-2021. godine, imenuju se sljedeći članovi:

 1. Ibrahimspahić Adnan, Sindikalna organizacija Rudnika mrkog uglja „Kakanj“ – Kakanj
 2. Pepić Rasim, Radnički sindikat Rudnika mrkog uglja „Đurđevik“ – Đurđevik
 3. Šišić Mehmed, Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Gračanica“ – Gornji Vakuf-Uskoplje
 4. Saletović Amer, Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Kreka“ – Tuzla
 5. Bajrić Emir, Sindikalna organizacija Rudnika mrkog uglja u Brezi – Breza

Član 2.

Mandat lica iz člana 1. ove odluke je 4 (četiri) godine od dana imenovanja, uz mogućnost reizbora.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 181-12/16

Sarajevo, 29. decembar 2016. godine    

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE

Rešad Omerhodžić                                                                

            

Dostavljeno:

 • Ministarstvo pravde FBiH
 • A/a

SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA RUDNIKA

     FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

                     – SKUPŠTINA –

Na osnovu člana 11. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Fedracije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: SSRRFBiH), Skupština SSRRFBiH, održana 29. decembra 2016. godine d o n o s i

 

                     O D L U K U

o utvrđivanju naziva

Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli – Tuzla

 

Član 1.

            Ovom odlukom utvrđuje se da je tačan naziv sindikalne organizacije koja je organizacioni dio Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine glasi: Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli – Tuzla.

 

Član 2.

            U Registru udruženja kod nadležnog ministarstva izvršit će se upis tačnog naziva sindikalne organizacije SSRRFBiH, kako slijedi:

 

 1. Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli – Tuzla.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Prilikom upisa promjena u Registru udruženja kod Federalnog ministarstva pravde, Federalno ministarstvo pravde je rješavajući po zahtjevu Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH donijelo Rješenje broj: 03-05-2-228/13 od 13.06.2016. godine, kojim je između ostalog izvršen upis Sindikalne organizacije ovog sindikata. Naime, na stranici 1. pod tačkom I predmetnog rješenja upisana je Sindikalna organizacija Rudnika mrkog uglja „Kreka“ u Tuzli – Tuzla. S obzirom da tačan naziv ove sindikalne organizacije glasi Sindikalna organizacija Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli – Tuzla donesena je ova odluka na osnovu koje se treba upisati naziv pomenute sindikalne organizacije kod nadležnog ministarstva.

 

Broj: 182-12/16

Sarajevo, 29.decembar 2016. godine

PREDSJEDAVAJUĆI

SKUPŠTINE

Rešad Omerhodžić                                                                                                                                                                                           

Dostavljeno:              

– Ministarstvo pravde FBiH

– A/a

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1