SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Mišljenje i stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH na model Pravilnika o radu i Nacrta pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada

Broj:155-06/21

Sarajevo, 09. juni 2021. godine

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“ D.D. SARAJEVO

n/r g-din  Admir Andelija, generalni direktor

n/r g-din  Senad Sarajlić, pomoćnik generalnog direktora za zavisna i povezana društva

 

RUDNICI UGLJA U SASTAVU KONCERNA

n/r direktor

 

 

Predmet: Mišljenje i stav Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH na

                  model Pravilnika o radu i Nacrta pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih

                  uslova rada

 

            Poštovani,

 

Nakon sveobuhvatne analize modela Pravilnika o radu i Nacrta pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u skladu sa članom 118. stav 2. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“ broj: 26/16 i 89/18) i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 17/20) predstavlja mišljenje i stav koji se ogleda u sljedećem:

Model Pravilnika o radu nije usklađen sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH te bi primjena istog stavila van snage Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20) što je za Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH potpuno neprihvatljivo.

Model Pravilnika o radu koji je predložen od strane JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo nije u skladu sa tačkom 5. Sporazuma koji je potpisan od strane JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH broj: 01-09-16954/21 od 19. maja 2021. godine.

O B R A Z L O Ž E NJ E :

U modelu Pravilnika o radu nedostaje član 64. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 17/20).

Član 88. stav 1. (model Pravilnika o rada) glasi:

„Plaća radnika utvrđuje se ovim Pravilnikom i Ugovorom o radu“

Član 43. stav 1. (Kolektivni ugovor „Službene novine FBiH“ broj: 17/20) glasi:
„Plaća radnika utvrđuje se Ugovorom o radu, Pravilnikom o radu i ovim Kolektivnim ugovorom“.

Član 91. stav 2. (model Pravilnika o rada) glasi:

„Osnovna plaća je proizvod neto satnice, jedinstvenog koeficijenta i ostvarenog fonda sati“.

Član 46. stav 2. (Kolektivni ugovor „Službene novine FBiH“ broj: 17/20) glasi:
„Osnovna plaća radnika utvrđuje se na osnovu:

  1. mjesečnog fonda ostvarenih sati
  2. vrijednosti radnog sata i
  3. koeficijenta posla radnog mjesta

 

Član 48. stav 1. (Kolektivni ugovor „Službene novine FBiH“ broj: 17/20) glasi:

“Pravilnikom o radu, rangiranjem radnih mjesta u platne razrede i sistematizacijom radnih mjesta, poslodavac uz obavezujuću konsultaciju sa reprezentativnim sindikatom utvrđuje koeficijent složenosti svakog radnog mjesta u omjeru od 1,00 do 4,00 uz učešće predstavnika sindikata u radu odgovarajuće komisije, a u skladu sa Pravilnikom o radu“.

Član 92. (model Pravilnika o radu) glasi:

„Jednistveni koeficijent za sva radna mjesta utvrđena sistematizacijom radnih mjesta, sa izuzetkom radnog mjesta direktora Društva i Tehničkog direktora Društva iznosi 1,0“.

Nezabilježen način utvrđivanja visine osnovne plaće i neusklađenost sa gore pomenutim odredbama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20).

Član 98. (model Pravilnika o rada) „Prekid rada“ glasi:

„U slučaju odsutnosti  sa rada za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv (viša sila, privremeni zastoj u proizvodnji isl.) radniku pripada naknada plaće u visini osnovne plaće“:

Prijedlog potpuno neprihvatljiv jer osnovna plaća u modelu Pravilnika o radu nije usklađena sa odredbama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20).

Član 67. stav 1b, član 155 stav 1.,2.,3. i 5 (model Pravilnika o radu)

Navedene odredbe modela Pravilnika o radu nisu u skladu sa odredbama člana 15. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20), te su Upravnom odboru Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH neprihvatljive.

Član 109. stav 1. modela Pravilnika o radu potrebno uskladiti sa odredbama Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20).

U članu 109. stav 2. dodati uz konsultacije sa Sindikatom.

Član 115. Modela Pravilnika o radu uskladiti sa odredbama člana 60. Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20).

Dodati i detaljno razraditi dio Pravilnika koji se odnosi na štrajk u skladu sa Zakonom o radu Federacije BiH i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20).

U slučaju da poslodavac primjeni model Pravilnika o radu koji nije u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20) Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH će postupiti u skladu sa članom 118. stav 4. Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 26/16 i 89/18) i tačkom 7. Sporazuma koji je potpisan od strane JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo i Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH broj: 01-09-16954/21 od 19. maja 2021. godine.

Sveobuhvatnom analizom od strane Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i više radnih grupa Nacrta pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada mišljenje i stav Upravnog odbora se ogleda u sljedećem:

Nezabilježeno je da se koeficjent složenosti radnog mjesta većim djelom utvrđuje kroz radni učinak što nije u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20).

Nacrt pravilnika o radnom učinku u potpunosti rizik radnog učinka dodjeljuje radniku te je sastavni dio radnog učinka i kvalitet uglja.

Kroz tekstualni dio Nacrta pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada nema zaštitnih odredbi po radnike kada se planirani rezultat rada ne ostvari radi toga što poslodavac nije obezbijedio uslove za kontinuirano izvođenje radova kao ni u sučaju kada kontinuirano izvođenje radova nije moguće imati iz okolnosti na koje radnik ne može utjecati.

Način utvrđivanja kvalitete uglja je u proteklih par mjeseci tema kojom se bave kompetentna grupacija stručnjaka i kompanija iz navedene oblasti te postoje argumentovane diskutabilnosti po navedenom.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH nakon niza konsultacija i analize svih dijelova Nacrta pravilnika o radnom učinku i vrednovanju otežanih uslova rada i modela Pravilnika o radu zaključuje da bi akti nižeg pravnog nivoa stavili van snage akte višeg pravnog nivoa a koji se ogleda u Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ broj: 17/20).

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                               Upravni odbor

                                                                   Predsjednik

                                                                   Sinan Husic

Dostavljeno:

  • članovima Upravnog odbora SSRRFBiH
  • g-din Admir Selimović, predsjednik Skupštine SSRRFBiH
  • a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1