SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Informacija

Broj: 156-06

Sarajevo, 09. juni 2021. godine

 

SINDIKALNIM ORGANIZACIJAMA – ČLANICAMA SSRRFBiH

n/r predsjednik

 

Na osnovu zahtjeva članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH iz jednog broja sindikalnih organizacija, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH predstavlja sljedeću

 

I N F O R M A C I J U

Šta i ko čini strukturu Strukovnog rudarskog sindikata sa sjedištem u Lukavcu?

 

Poštovani,

 

Ministarstvo pravde Tuzlanskog kantona je 16. aprila 2021. godine može se reći pod diskutabilnim okolnostima izvršilo upis u Registar Strukovnog rudarskog sindikata sa sjedištem u Lukavcu. Strukovni rudarski sindikat dana 09. juna 2021. godine po izvještaju iz sindikalnih podružnica sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli broji sedam (7) članova. Ukupan broj zaposlenih u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli je oko 2.150 i preko 96% od ukupnog broja zaposlenih u navedenom rudniku su 09. juna 2021. godine članovi Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli koja je članica Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH neće komentarisati nepoznavanje materije koju neki od sedam članova Strukovnog rudarskog sindikata iskazuju putem društvenih mreža po pitanju značenja najniže neto satnice, načina na koji se utvrđuje visina naknade na ime toplog obroka, vremenskog perioda u kome su od strane Vlade FBiH usvojene odluke o osnivanju Koncerna JP „Elektrorpivreda BiH“ d.d. Sarajevo te pozitivnog efekta po radnike oporezivanjem jednog dijela toplog obroka. Sve navedeno je dobro poznata materija organima i tijelima Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Poznato je da 2013. godine, u vrijeme osnivanja Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH najniža neto satnica u rudnicima uglja u FBiH iznosila 2,00 KM a u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo 2,45 KM. Danas je najniža neto satnica u Rudnicima uglja u FBiH 2,70 KM a u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo 2,72 KM.

Visina toplog obroka od 14,00 KM je usaglašena u izuzetno zahtjevnom socijalnom dijalogu u kojem se kreirao sadržaj Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH a ne u uzimanju i davanju marke po marke na nekim sastancima kako to putem društvenih mreža tvrde nedovoljno edukovani članovi nekog strukovnog sindikata.

Rudarstvo je jedna od rijetkih oblasti gdje isplata regresa nije uslovljena rezultatima poslovanja i isplaćuje se u jednakoj visini regresa kao u JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH neće komentarisati neistinu koju putem društvenih mreža plasira jedan od sedam članova nekog strukovnog sindikata po pitanju porodice predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH jer je istina predstavljena u zvaničnom aktu predsjednika navedenog sindikata koji je dostavljen rukovodstvima svih sindikalnih organizacija – članica Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH.

Sindikalne organizacije i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH su finansijski stabilne organizacije što iskazuju kroz finansiranje mnogobrojnih aktivnosti, pružanje finansijske podrške radnicima, učešćem u humanitarnim akcijama a po pitanju lijećenja oboljele djece u BiH te po mnogim drugim pitanjima a sve u skladu sa pravilnicima o utrošku finansijskih sredstava.

Na osnovu potpuno pouzdanih informacija koje su predstavljene rukovodstvu Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH 08. juna 2021. godine, Strukovni rudarski sindikat će imati ulogu da destabilizira rad, djelovanje i utjecaj Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH, te prije početka pregovora o novom Kolektivnom ugovoru o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH koji su planirani tokom 2022. godine spriječi mogućnost da je Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH trenutno jedino reprezentativan sindikat na nivou Federacije BiH za oblast rudarstva. Sadašnjih sedam članova tog strukovnog sindikata će biti nebitni jednako kao i danas jer tih sedam radnika u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli su 15.04.2021. godine putem društvenih mreža najavljivali upis u Registar nove samostalne sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli, međutim idejni kreatori osnivanja novog sindikata su u Registar Ministarstva pravde TK izvršili upis Strukovnog rudarskog sindikata sa sjedištem u Lukavcu te sedam radnika iz Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli doveli u nelagodnu situaciju u kojoj se i danas nalaze. Rudari iz Tuzlanskog kantona znaju ko će činiti struktru Strukovnog rudarskog sindikata i pokušati podijeliti i razjediniti radnike u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna „JP Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo po pitanju sindikalnog djelovanja.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH raduje činjenica da je malobrojno članstvo nekog strukovnog sindikata putem društvenih mreža iskazalo zadovoljstvo po pitanju potpisanog Sporazuma između Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo a koji je potpisan 19. maja 2021. godine. Nažalost dodatnim komentarima putem društevnih mreža su ponovo iskazali nepoznavanje materije a po pitanju pomenutog sporazuma. Sporazum je proizvod zajedničkog autoritativnog nastupa svih dijelova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH a nikako proizvod nekakvog pritiska od strane na terenu nepostojećeg, fiktivnog Strukovnog rudarskog sindikata.

 

S poštovanjem,

 

 

 

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                               Upravni odbor

                                                                   Predsjednik

                                                                   Sinan Husic

 

 

 

Dostavljeno:

  • naslovu
  • oglasne ploče u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo
  • a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1