SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Akt SSRRFBiH – Zahtjev za obračun plate za mjesec mart 2020. godine

Broj: 48-04/20

Sarajevo, 01. april 2020. godine

 

ZD RUDNICI UGLJA

n/r direktora

 

PREDMET:

Zahtjev za obračun plate za mjesec mart 2020. godine

 

Poštovani,

 

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH zahtijeva da se obračun plate uposlenim u ZD Rudnici uglja za mjesec mart 2020. godine izvrši u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u FBiH, koji je potpisan 27. februara 2020. godine, a objavljen u „Službenim novinama FBiH“, broj: 17/20 od 04. marta 2020. godine.

 

S poštovanjem,

                                                                         Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                               Upravni odbor

                                                                                Predsjednik

                                                                                Sinan Husić

 

Dostaviti:

  • Naslovu
  • ID za proizvodnju u JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo gosp. Senad Sarajlić
  • sindikalnim organizacijama – članicama SSRRFBiH
  • a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1