SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Odluka o organizovanju i održavanju Protesta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Na osnovu člana 18. Statuta Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, na Vanrednoj sjednici održanoj 17. novembra 2021. godine d o n o s i

ODLUKU

o organizovanju i održavanju Protesta

Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se datum, vrijeme, način organizovanja i održavanja Protesta, kao i zahtjevi Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH zbog kojih se organizuje Protest.

Član 2.

            Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH organizovaće i održati Protest u kojem će učestvovati sve sindikalne organizacije – članice Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

            Protest iz stava 1. ovog člana organizuje se povodom aktuelne situacije u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, te primjene Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku bez konsultacija sa Sindikatom.

 

Član 3.

            Protest članova Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH se organizuje sa namjerom hitnog ispunjavanja sljedećih zahtjeva:

  • Donošenje plana i programa uvezivanja radnog staža radnicima u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,
  • Kontrola metodologije i načina utvrđivanja kalorične vrijednosti uglja koji se isporučuje iz Rudnika uglja u sastavu Koncerna prema JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,
  • Stavljanje van snage jednostrane odluke poslodavca u rudnicima uglja u sastavu Koncerna o primjeni novog Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku,
  • Poštivanje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH,
  • Potpuna realizacija Sporazuma koji je potpisan od strane Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo 19. maja 2021. godine,
  • Smjena g-dina Admira Andelije, generalnog direktora JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo,
  • Smjena direktora Rudnika uglja u sastavu Koncerna koji su jednostranom odlukom poslodavca po nalogu iz JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo stavili u primjenu novi Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku,
  • Utvrđivanje minimalne plate u oblasti rudarstva u Federaciji BiH u visini od 1.000,00 KM.

Član 4.

            Protest će se održati u utorak, 23. novembra 2021. godine ispred zgrade Vlade Federacije BiH, ulica Hamdije Čemerlića broj 2 sa početkom u 11:00 sati.

Protest iz stava 1. ovog člana će trajati sve do ispunjenja zahtjeva Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH pobrojanih u članu 3. ove odluke.

 

Član 5.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e:

Na Vanrednoj sjednici Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH, održanoj 17. novembra 2021. godine, razmatrana je akteulna problematika u Rudnicima uglja u FBiH sa posebnim osvrtom na donošenje jednostrane odluke poslodavca o primjeni Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli.         S tim u vezi, Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH je usvojio Odluku o organizovanju i održavanju Protesta sindikalnih organizacija – članica Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH ispred zgrade Vlade Federacije BiH, te zahtjeve koji su pobrojani u ovoj odluci.

Imajući u vidu sve gore navedeno, donosi se ova odluka.

 

Broj: 199-11/21                                                                                                  PREDSJEDNIK

Sarajevo, 17. novembar 2021. godine                                                                 Sinan Husić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1