SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

IZVOD IZ ZAPISNIK DRUGE IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE SSRRFBIH ODRŽANE 21.11.2016. godine U SARAJEVU

IZVOD IZ ZAPISNIK  DRUGE  IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE SSRRFBIH ODRŽANE 21.11.2016. godine U SARAJEVU

 

 

Skupštinskom zasjedanju od 25 članova Skupštine SSRRFBiH prisustvovalo 23 člana, u toku skupštinskog zasjedanja u rad se uključio Ibrahimspahić Adnan.

 

Opravdano su odsutni članovi Migić Mersa i Zolota Akif.

 

Ad.1.

Otvaranje druge Izvještajne skupštine izvršio je predsjednik Skupštine, gospodin Rešad Omerhodžić.

Pozdravio je sve prisutne članove skupštine i dao riječ Predsjedniku SSRRFBiH Sinanu Husiću.

Predsjednik SSRRFBiH pozdravio članove skupštine i poželio skupštini uspješan rad.

 

Ad.2.

Članovi Skupštine jednoglasno izvršili usvajanje Poslovnika o radu skupštine SSRRFBiH (druga izvještajna).

 

Ad.3.

Skupštini u ime Upravnog odbora SSRRFBiH se obratio Predsjednik Upravnog odbora SSRRFBiH Sinan Husić i u svom obračanju se zahvalio Predsjedniku Skupštine i članovima Skupštine SSRRFBiH na podršci koju su pružali Upravnom odboru SSRRFBiH u toku 2015 i 2016 godine. .

 

Ad.4.

Predloženi dnevni red za drugu Izvještajnu skupštinu je jednoglasno usvojen.

 

Ad.5.

Članovi Skupštine SSRRFBiH su na prijedlog Predsjednika SSRRFBiH izvršili verifikaciju i potvrdu izbora i imenovanja Envera Čaluka za zamjenika Predsjednika SSRRFBiH a koji je predhodno izvršen od strane Upravnog odbora SSRRFBiH 24.10.2016 godine a u skladu sa statutom SSRRFBiH.

 

 

 

Ad.6.

Članovi skupštine SSRRFBiH su jednoglasno izvršili usvajanje zapisnika sa Prve izvještajne skupštine  SSRRFBiH  a koja je održana 29.04.2015 godine.

 

Ad.7.

Predsjednik Skupštine SSRRFBiH Rešad Omerhodžić je upoznao članove Skupštine SSRRFBiH da je u toku 2015 i 2016 godine pozivan na sve sjednice Upravnog odbora SSRRFBiH i Predsjedništva SSRRFBiH kao i da je bio član svih pregovaračkih timova SSRRFBiH.

 

– Po ocjenama Predsjednika Skupštine SSRRFBiH Upravni odbor SSRRFBiH, Predsjedništvo, pregovarački timovi i Predsjednik SSRRFBiH su u toku 2015 i 2016 godine odgovorno, ozbiljno u skladu sa statutom i kvalitetno zastupali interese SSRRFBiH kao i njegovih članica i članova.

 

Ad.8.

Predsjednik SSRRFBiH Sinan Husić je pored opširnog pismenog izvještaja o radu Upravnom odbora SSRRFBiH članovima skupštine SSRRFBiH ponudio opširan i konkretan usmeni izvještaj o radu Upravnog odbora SSRRFBiH u toku 2015 i 2016 godine.

Predsjednik SSRRFBiH je u svom obračanju rekao da je ponosan na način djelovanja Upravnog odbora SSRRFBiH i istakao niz jako ozbiljnih i teških dešavanja u toku 2015 i 2016 godine u kojima je Upravni odbor SSRRFBiH iskazao spremnost da svim metodama sindikalnog djelovanja zaštiti interese rudnika uglja i uposlenih u rudnicima uglja u FBiH.

 

– Predsjednik SSRRFBiH je na kraju svog izlaganja rekao da je otvoren za sva pitanja koja imaju za postiviti članovi Skupštine SSRRFBiH.

 

– Mujakonović Muradif član Skupštine SSRRFBiH je u svom obraćanju rekao da je bilo vidljivo da Upravni odbor SSRRFBiH u toku 2015 i 2016 godine svojim aktivnostima ima za krajnji cilj zaštitu interesa članova sindikata ali da u narednom periodu treba još odlučnije i hrabrije zahtjevati potpuno definisanje statusa rudnika u energetskom sektoru u FBiH.

– Istako je da je potrebno definisati strategiju djelovanja SSRRFBiH u RMU „Banovići“ u Banovićima.

 

– Tokić Zuhdija je u svom obraćanju istakao nezadovoljstvo po pitanju realizacije investicione faze za vremenski period 2016-2018 godina a koja je predstavljena od strane Vlade FBiH i JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. – Sarajevo.

– Tokić je svjestan činjenice da je SSRRFBiH bio prisiljen da investicionu fazu prihvati kao alternativu zbog nedostatka podrške javnog mijenja u FBiH i njegovo nezadovoljstvo se odnosi na nedovoljan stepen realizacije u Rudnicima uglja „Kreka“ u Tuzli.

 

 

 

 

– Mehić Fikret je u svom izlaganju rekao da se slaže sa kolegom Tokićem ali je naglasio da članovi Skupštine SSRRFBiH ne trebaju iznositi paušalne ocjene stanja u nekim rudnicima pri tome misleći na opasku kolege Mujkanovića da u Rudnicima „Kreka“ u Tuzli ima 60 (šezdeset) ugovorenih plata. To je nekad bilo tačno danas stanje nije tako rekao je Predsjednik Sindikalne organizacije Rudnici „Kreka“ u Tuzli Fikret Mehić

 

– Enver Čaluk zamjenik Predsjednika SSRRFBiH je takođe skrenuo pažnju na to da se ne treba paušalno ulaziti u problematiku nekih rudnika uglja, istakao da sindikat u RMU „Kakanj“ u Kaknju nema problem biti radikalan (kada to stanje na terenu zahtjeva, potpuno svjesni su u sindikatu rudnika  „Kakanj“ u Kaknju da se u tom rudniku kasni sa ispalatom jednog ličnog dohodka ali je to problematika koja će se u narednom periodu rješavati kada se za rješenje iste steknu optimalni uslovi i po sindikat i po posladavca u RMU „Kakanj“ u Kaknju.

 

Predsjednik SSRRFBiH Sinan Husić je rekao da je tačno da treba definisati strategiju djelovanja SSRRFBiH u RMU „Banovići“ u Banovićima ali je isto tako potrebno da Sindikalna organizacija zaposlenika RMU „Banovići“ u Banovićima preciznije i jasnije definiše i vlastitu strategiju djelovanja kako u RMU „Banovići“ u Banovićima tako i u SSRRFBiH.

 

– Opšta ocjena je neupitno jednoglasna. Upravni odbor SSRRFBiH je u toku 2015 i 2016 godine  kvalitetno prezentovao SSRRFBiH i ponudio kvalitetne odgovore u složenim i zahtjevnim dešavanjima u svim rudnicima uglja u FBiH izuzimajući RMU „Banovići“ u Banovićima jer u navedenom rudniku egzistira neprikosnoveno večinska Sindikalna organizacija a koja nije članica SSRRFBiH.

 

Ad.9.

Blagajnik SSRRFBiH Smajić Asif je članovima Skupštine SSRRFBiH ponudio usmeni finansijski izvještaj – (blagajnički izvještaj) – koji predstavlja priliv i utrošak finansijskih sredstava u SSRRFBiH u vremenskom periodu 01.01.2015 -31.10.2016 godine.

 

Ad.10.

Predsjednik Nadzornog odbora  SSRRFBiH Emir Spahić je članovima Skupštine SSRRFBiH podnio izvještaj o radu Nadzornog odbora SSRRFBiH i izvještaj Nadornog odbora o kontroli utroška finansijski sredstava u SSRRFBiH u vremenskom periodu 01.01.2015 -31.10.2016 godine.

– Predsjednik Nadzornog odbora SSRRFBiH je u svom izlaganju rekao da su se Nadzornom odboru svaka tri mjeseca dostavljali na uvid blagajnički izvještaji SSRRFBiH, što je u skladu sa obavezom koju Upravni odbor ima prema Nadzornom odboru.

 

– Kontrolom utroška finanskijsih sredstava Nadzorni odbor je predstavio sljedeći zaključak:

Finansijska sredstva SSRRFBiHse koriste u skladu sa Pravilnikom o utrošku finanskijskih sredstava a koji je u skladu sa statutom SSRRFBiH usvojem od strane Upravnog odbora SSRRFBiH.

 

– Član Skupštine Mujaknović Muradif je sugerisao i u vidu primjedbe predstavio zahtjev da se u narednom periodu članovima Skupštine SSRRFBiH pravovremeno dostavlja izvještaj o radu Nadzornog odbora SSRRFBiH i finansijski izvještaj.

 

– Sinan Husić Predsjednik SSRRFBiH je u svom obraćanju po navedenoj tački dnevnog reda rekao sljedeće: Organi i tijela SSRRFBiH su „najjeftiniji“ organi i tijela po članice SSRRFBiH u poređenju sa svim drugim članicama SSRRFBiH.

 

– Članice SSRRFBiH izdvajaju prema SSRRFBiH 8 % od ukupne članarine koja je istim na raspolaganju. U svim ostalim članicama SSSBiH minimum izdvajanja prema granskom sindikatu je 30 % a u polovini članica SSSBiH je to 50 % od ukupne članarine sa kojom raspolažu Sindikalne organizacije.

 

– SSRRFBiH koji važi za ozbiljan i odgovoran sindikat ne može biti samo organizacija preko koje će članice realizovati svoje interese a ignorisati mogućnost finansijskog jačanja SSRRFBiH kao jedinstvene granske sindikalne cjeline.

Husić je na kraju svog obraćanja rekao: Uvažene kolege ja smatram da članovi organa i tijela SSRRFBiH, organi i tijela SSRRFBiH i Predsjednik SSRRFBiH ne mogu biti manji toršak članicama SSRRFBiH ako će se od istih zahtjevati da nastave ozbiljno i odgovorno djelovati i prezentovati sve članice SSRRFBiH.

 

– Članovi Skupštine SSRRFBiH su jednoglasno usvojiti finansijski i blagajnički izvještaj za vremenski period 01.01.2015 do 30.10.2016 godine koji je predstavljen od strane blagajnika SSRRFBiH Asifa Smajića.

 

– Članovi Skupštine SSRRFBiH su jednoglasno prihvatili i usvojili Izvještaj o radu Nadzornog odbora SSRRFBiH i Izvještaj o kontroli utroška finansijskih sredstava SSRRFBiH od strane Nadzornog odbora SSRRFBiH a koji je predstavljen za vremenski period 01.01.2015 do 30.10.2016 godine od strane predsjednika Nadzornog odbora SSRRFBiH Emira Spahića.

 

– Uporedo sa usvajanjem navedenih izvještaja jednoglasno je usvojen izvještaj o radu Upravnog odbora SSRRFBiH koji je u pisanoj i usmenoj formi predstavio za vremenski period 2015 i 2016 godine Sinan Husić Predsjednik SSRRFBiH.

 

– Na navedeni način su spojene tačke 10. i 11. dnevnog reda.

 

Ad.12.

Aktuelna problematika u SSRRFBiH i članicama je analizirana kroz tačku 8. dnevnog reda Druge izvještajne skupštine

 

Ad.13.

Skupština SSRRFBiH jednoglasno na prijedlog Predsjednika SSRRFBiH izvršila usvajanje sljedećih odluka:

 

  1. – Upravama rudnika uglja u Federaciji BiH predstaviti zahtjev u pismenoj formi da se najkasnije do 19.12.2016 godine u skladu sa Kolektivnim ugovorom član 59. Stav 1. o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH svim radnicima isplati nagrada povodom obilježavanja 21 decembra Dana rudara u Federaciji BiH.

 

  1. – Upravama rudnika uglja u Federaciji BiH predstaviti pismeni zahtjev da se usklađivanje Pravilnika o radu u rudnicima uglja u Federaciji BiH vrši u skladu sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH a u skladu sa članom 81. Stav 3. Pomenutog Kolektivnog ugovora.

 

– Predsjednik Skupštine SSRRFBiH zatvorio skupštinsko zasjedanje u 14 sati i 20 minuta tako što se svim članovima Skupštine i Upravnog odbora zahvalio na konstruktivnom učešću u radu Druge izvještajne Skupštine SSRRFBiH.

 

S poštovanjem,

 

 

 

 

Predsjednik Skupštine SSRRFBiH

 

 

Rešad Omerhodžić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1