SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

Akt SSRRFBiH prema direktoru JP “Elektroprivreda BiH”d.d.-Sarajevo

Broj: 184-09/21

Sarajevo, 27. septembar 2021. godine

 

JP „ELEKTROPRIVREDA BiH“D.D – SARAJEVO

n/r g-din Admir Andelija , generalni direktor

 

 

Gospodine Andelija,

Želim Vas upoznati da sam, nakon što ste javnosti predstavili visinu plaće predsjednika Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH koja mu se isplaćuje od strane Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli, 27 septembra 2021 godine prema članicama Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH proslijedio zahtjev da se najkasnije do 30.septembra 2021 godine izjasne o povjerenju predsjedniku Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH.

Bez obzira na ishod izjašnjenja članica Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH želim Vam na ovaj način kazati sljedeće:

Znate Vi gospodine Andelija da predstavljena visina plaće nije problem, znate da se pod određenim uslovima predsjedniku Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH nudila znatno veća plata u odnosu na utvrđenu visinu plate koju ste predstavili javnosti.

Osobe bliske JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo su u oktobru 2020 godine predsjedniku Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH predstavljale izuzetno sadržajne ponude a da ne prihvati kandidaturu članica Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH vezano za izbor predsjednika navedenog Granskog sindikata.

Postavlja se pitanje šta je problem ?

Problem je gospodine Andelija da Vi želite restruktuiranje rudnika uglja u sastavu Koncerna na planu ljudskih resursa provoditi jednostranim odlukama, a ne u skladu sa tačkom 3. Sporazuma koji ste 19.maja 2021 godine potpisali sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika Federacije BiH.

Problem je gospodine Andelija što Vi i JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo pa ni rudnici nemate kapacitet da pratite prirodni odliv radnika iz rudnika uglja u sastavu Koncerna. Nemate aktivne programe  prekvalifikacije radnika o tošku poslodavca. Nemate gospodine Andelija novih zavisnih društava u kojima bi radili radnici iz rudnika uglja u sastavu Koncerna bez umanjenja prava iz radnog odnosa.

Nema gospodine Andelija sredstava za prijevremeno penzionisanje i sporazumni raskid ugovora o radu.

Na sve navedeno gospodine Andelija se obavezala JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo u Sporazumu od 19.maja 2021 godine u tački 4. Citiram Vam zadnju stav tačke 4:

„Potreba finansijska sredstva obezbjediti će JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo“.

Problem je gospodine Andelija što Vi i JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo kroz novi Pravilnik o radu osnovnu platu, primjera radi I kopača na komori u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli, sa nivoa od 1067 KM želite utvrditi na nivo od 670 KM, te kroz Pravilnik o radnom učinku kompletan rizik radnog učinka dodjeliti radniku.

Problem je što Vi gospodine  Andelija,  24.septembra 2021 godine, nakon sastanka sa ministrom Džindićem, tvrdite da ste sve obaveze po Sporazumu od 19.maja 2021 godine prama Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli ispunili.

Gospodine Andelija dali je to  JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo od 19.maja 2021 godine do danas već investirala u Rudnik uglja „Kreka“ u Tuzli par desetina miliona konvertibilnih maraka ?

Nije !

Gospodine Andelija, ako odluke Sindikalnih odbora Sindikalnih organizacija  Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH budu predsjedniku Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH pokazatelj da treba odstupiti sa dužnosti na kojoj se nalazi, ja ću to uraditi ali Vama gospodine Andelija ponovo ostaje ozbiljan problem a koji se ogleda u sljedećem: Zahtjev Upravnog odbora za povećanje osnovice za obračun plaće u rudnicima uglja u sastavu Koncerna u visini od 5%.

Na kraju gospodine Andelija želim Vam kazati kao rudarski tehničar koji je obavljao u Rudniku uglja „Kreka“ u Tuzli poslove palioca mina, poslovođe smjene i rudarskog poslovođe u proizvodnji sljedeće:

Vi gospodine Andelija postajete ozbiljan problem rudnicima i radnicima u rudnicima što je još opasnije paušalnim i zlonamjernim optužbama ugrožavate socijalni mir u Federaciji BiH.

 

 

 

S poštovanjem,

SRETNO !

Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                                  Upravni odbor

                                                                   Predsjednik

                                                                   Sinan Husic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1