SAVEZ SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FBiH

INFORMACIJA

Broj: 23-02/24

Sarajevo, 15. februar 2024. godine

 

ČLANOVIMA SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA RUDNIKA FEDERACIJE BiH

 

 

I N F O R M A C I J A

Poštovani,

Isplata plata i drugih naknada za mjesec januar 2024 godine do današnjeg dana je izvršena u RMU „Abid Lolić“ Bila u Biloj, Rudniku uglja „Gračanica“ G.Vakuf – Uskoplje, RMU „Breza“ u Brezi i RMU „Kakanj“ u Kaknju. Navedena isplata izvršena u skladu sa Kolektivnim ugovorom koji je na snazi od 01.januara 2024 godine.

Informacije sa terena govore da je prisutan visok nivo zadovoljstva ogromne većine radnika u navedenim rudnicima uglja po pitanju ostvarenih materijalnih prava.

Raduje činjenica da su u dobroj mjeri proizvod isplate plata i drugih naknada realizovani proizvodni rezultati u gore navedenim rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

Prijeko je potrebno prihvatiti činjenicu u svim rudnicima uglja u sastavu Koncerna da je primjena Kolektivnog ugovora naupitna kroz adekvatan lični i kolektivni rezultat rada, mnogo toga drugog po pomenutom pitanju je besmislica koja kreira potpuno pogrešno opredjeljenje pojedinca i kolektiva te proizvodi niz negativnih posljedica po pojedinca i kolektiv.

Stav koji je iskazan od strane Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i Sindiklanih organizacija u rudnicima uglja u sastavu Koncerna po pitanju penzionisanja radnika u navedenim rudnicima uglja je potpuno ispravan stav iz mnogobrojnih razloga.

Uspostaviti sistem penzionisanja radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna na bazi metode od rudnika do rudnika te od radnika do radnika bi proizvelo haos te u sadam rudnika uglja u sastavu Koncerna u toku 2024 godine više stotina zahtjeva za produžavanje radnog angažmana bez obzira na ispunjavanje zakonom predviđenih uslova za penzionisanje.

Pojedinci koji pokušavaju širenjem dezinformacija devalvirati stav sindikata žele rušenje metodologije penzionisanja radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna koja je u primjeni po kojoj se zna kada se ko i kako penzioniše. Pozitivno je da je rukovodstvo JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo na bazi ozbiljnog i kvalitetnog socijalnog dijaloga sa predstavnicima Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH stav sindikata po pitanju penzionisanja radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna prihvatilo kao opravdan i ispravan stav.

Zaključak Uprave JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo koj je usvojen na sjednici Uprave 15.februara 2024 godine po pitanju penzionisanja radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna je potpuno prihvatljiv Upravnom odboru Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH i Sindiklanim organizacijama koje su u članstvu navedenog sindikata.

Ozbiljan, odgovoran i kvalitetan socijalni dijalog između Federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, JP „Elektroprivreda BiH“d-d-Sarajevo i Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH je obezbjedio RMU „Zenica“ u Zenici sve uslove za potpunu realizaciju Odluka o prvoj fazi reorganizacije i restruktuiranja RMU „Zenica“ u Zenici.

RMU „Zenica“ u Zenici se od strane JP „Elektroprivreda BiH“d-d-Sarajevo za potpunu realizaciju Odluka o prvoj fazi reorganizacije i restruktuiranja stavilo na raspolaganje blizu 8,5 miliona KM. Pozitivno je što su se kroz taj iznos obezbjedila potrebna sredstva za uplatu doprinosa za sve radnike RMU „Zenica“ u Zenici koji su u toku 2023 godine ispunili zakonom predviđene uslove za penzionisanje. Problematika stanja u RMU „Zenica“ u Zenici je i dalje teška i složena te će u narednom periodu biti potrebno u datim fazama  obezbjediti uslove za provođenje nakvalitetnijih mogućih rješenja.

Navedeno neće biti moguće bez aktivnog i konstruktivnog angažmana i učešća većine radnika RMU „Zenica“ u Zenici. Treba predstaviti to da se u dobroj mjeri kroz aktivnosti Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH,  RMU „Zenica“ u Zenici od sredine 2021 godine do današnjeg dana od strane JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo  odobrilo za tekuće poslovanje preko 80 miliona KM ne računajući isplaćene fakture za isporučeni ugalj u navedenom vremenskom periodu, dok se svim drugim rudnicima uglja u sastavu Koncerna  u pomenutom vremenskom periodu pored isplate faktura za isporučeni ugalj za potrebe tekućeg poslovanja odobrilo preko 110 miliona KM.

Navedeno puno toga govori onome ko hoće da razumije i po određenom pitanju prihvata činjenice.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH u potpunosti prihvata činjenicu da svaki pojedinac u rudnicima uglja u sastavu Koncerna i šire ima puno pravo komentarisati i ocjenjivati rad sindikata svih nivoa organizovanja u rudnicima uglja u sastavu Koncerna te da pokušava osnivati nove sindikate.

Niko neće oduzimati pravo Upravnom odboru Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH da članovima Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH predstavlja istinu koja se ogleda u sljedećem:

Pokušaj i plan osnivanja novih masovnih sindikata u rudnicima uglja u sastavu Koncerna je doživio krah i potpuni neuspjeh bez obzira što je imao snažnu podršku različitih struktura kako u rudnicima tako i van rudnika uglja u sastavu Koncerna.

Navedeno je istina, nju potvrđuje masnovno opredjeljenje članova Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH koje ne bi trebalo uznemiravati učesnike neuspjelog pokušaja koji su pokušali širenjem dezinformacija, neistina i na najgori mogući način realizovati nerealne lične ambicije na planu sindikalnog organizovanja radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

Na kraju informacije želimo podsjetiti sve članove Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH na pojave po pitanju materijalnih prava radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna od 01.maja 2022 godine.

Od 01. maja 2022 godine kroz izmjene i dopune Kolektivnog ugovora izvršeno je linearno povećanje osnovne plate svim radnicima u iznosu od 230 KM.

Od 01.januara 2023 godine kroz Kolektivni ugovor je utvrđeno povećanje minimalne cijene rada svim radnicima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna za 11 %.

Od 01.januara 2024 godine kroz Kolektivi ugovor je utvrđeno dodatno linearno povećanje osnovne plate sa iznosa od 230 KM na iznos od 350 KM.

Od 01.januara 2024 godine kroz Kolektivi ugovor je utvrđeno povećanje naknade za topli obrok sa 14 KM na 17 KM u dnevnom iznosu.

Većini radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna je jasno da se plata isplaćuje za obavljeni rad a ne isključivo samo za dolazak na posao.

Većini radnika u rudnicima uglja u sastavu Koncerna je potpuno jasno da se odsustvo sa posla posmatra kao opravdano i neopravdano odsustvo sa posla.

Potpuno je jasno većini radnika  da se opravdano odsustvo sa posla plaća u skladu sa važećim zakonskim propisima koji su obavezujući dijelovi kako Kolektivnog ugovora tako i Pravilnika o radu.

Navedeno bi trebalo biti razumljivo i jasno svim radnicima  u rudnicima uglja u sastavu Koncerna.

 

S poštovanjem,

SRETNO !

 Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH

                                                             Upravni odbor

                                                          Predsjednik

                                                          Sinan Husić

Dostavljeno:

  • sindikalnim organizacijama – članicama SSRRFBiH
  • a/a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KONTAKT

Obala Kulina Bana 1 (Dom sindikata)
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 62 356 255

www.ssrrfbih.org

info@ssrrfbih.org
sinan.husic@ssrrfbih.org

logo_v1